Âşık Remzâni

 

 
 

VİRANİ   50

Hazırlayan:  Hasan OYTUN

           

            Alevi inancında 7 ulu ozandan biri olan Virani, 16. yüzyılda Eğriboz adasında doğmustur. Hurufiliği benimsemiş bir Bektaşi ozanı olan Virani; bir süre Necef’te Hz.Ali’nin türbesinde türbedarlık hizmeti vermiştir. Virani, Balkanlarda Demir Baba’dan babalık icazeti almış, Hz. Ali tutkusunu dile getiren çok sayıda deyiş/nefes yazmıştır. Bazı araştırmacılar, yazılarında Virani’nin aruz vezni ile 300’e yakın şiir söylediğini ve koca bir divan oluşturduğunu bildirerek Ozan’ın az çok öğrenim görmüş olduğunu belirtirler. Virani’ye göre evrende ve bütün nesnel varlıklarda görünen Hz. Ali’dir.

Ozanımızın hayatı ile ilgili daha geniş bilgi için "Yedi Ulu Ozanlar" bölümüne girebilirsiniz !

 

-1-
Ali'dir canımın cananı zahid
Ali'dir mülkümün sultanı zahid
 
Ali'dendir bana şefkat şefaat
Ali'dir gönlümün mihmanı zahid
 
Ali'dir cümle varım sen ne dersin
Ali'dir dinimin imanı zahid
 
Ali'dir dört kitab - ı cavidanım
Ali'dir virdimin Kur'an'ı zahid
 
Ali'dir ma'ni Seb'al mesani
Ali'dir dilimin divanı zahid
 
Ali'dir tcşvişim fikrim hayalim
Ali'dir zikrimin destanı zahid
 
Ali'dir alim - i ilm - i şehadet
Ali'dir nutkumun bürhanı zahid
 
Ali'dir bu vücudum pasbanı
Ali'dir derdimin dermanı zahid
 
Ali'dir ey Virani sende bünyad
Ali'dir cismimin viranı zahid
 
-2-
Ali şah - ı velayettir ki medhin dinle gel ey can
Ali medhine kim dinler bulısar rahmet - i Rahman
 
Ali a'ladır a'ladan ki geldi şahına ayet
Ali'dir cümleden a'la çü bulmak mü'mine iman
 
Ali adına her kim ediserdir can ile ikrar
Ali'dir sakı - i Kevser ver haber çeşme - i hayvan
 
Ali'dir kim Resulullah o kim sevmezdir evladın
Ana la'net iner Hak'tan olur esfel sıfat Süfyan
 
Ali'dir kim ki ayırsa Resulü oldurur bi - din
Ali'dir Hak Habibullah dedim gel nutkuna inan
 
Ali benden dedi Ahmed ki ilmin şehridir ol Şah
Ali ba - bıdurur ilmin Ali'den feth olur Kur'an
 
Ali'dir ba - i bismillah gör ol Mushafın satırı
Ali'dir evvel ü ahır görünen göz göre a'yan
 
Ali'dendir şehadet bil o urmuştur ezel bünyad
Ali feth eyledi küfrü şehadet eyledi insan
 
Ali'dir cümle eşyanın gören cismindeki canı
Ali'dir genc - i sırrullah oluptur buncada pinhan
 
Ali emriyle olmuştur cihanın varlığı külli
Ali'den gayrı mi sandın bugün ol Halık - ı Sübhan
 
Ali'yi bilmeyen adem bulunmaz himmeti Hak'tan
Ali bab - ı hidayettir O'dur müşkillere asan
 
Ali dindir Ali iman Ali Rahmet Ali Rahman
Ali Zebur Ali Tevrat Ali İncil Ali Kur'an
 
Ali Ahmed Hasan, Şah - ı Şehid - i Kerbela'dır bil
Ali'dir Abidin Bakır Ali'dir Ca'fer - i irfan
 
Ali Kazım Ali Musa Ali Rıza heştümdür
Ali Taki Ali Naki Ali'dir hem delil bürhan
 
Ali Asker Ali Mehdi Ali evvelde ahırda
Ali'dir eyleyen icad seraser sahib - i devran
 
Ali'dir çün benim şahım Ali'dir çün benim mahım
Ali'dir çün benim rahım Ali'dir derdime derman
 
Viran Abdal server Şahı bugün bin can ile tahkik
Ali'dir cismimin canı hakikat can ile canan
 
-3-
Ayn ile a'la, Mim ile mevla
İsm ile esma, sensin eya Şah
 
Dal ile dana, göz göre bina
Hazır ü her-ca, sensin eya Şah
 
Gönlüme maksud, aşkıma ma'bud
Secdeme mescud, sensin eya Şah
 
Canıma canan, derdime derman
İsmime Kur'an, sensin eya Şah
 
Kafi kitabım, Nutk-u hisabım
İşte cevabım, sensin eya Şah
 
Ab - ı Hayat'ım, zat u sıfatım
Nuh-ı necatım sensin eya Şah
 
Karina karsud, talii mes'ud
Şahid - i tevrad, sensin eya Şah
 
Bendeye burhan,rahıma erkan
Dinime iman,sensin eya Şah
 
Ab u şerabım, mest ü harabım
Asl - ı türabım, sensin eya Şah
 
Kadr ü Beratım, hacc u zekatım
Savm ü salatım, sensin eya Şah
 
Sen bana didar, sır ile esrar
Gün gibi envar, sensin eya Şah
 
Halik u Hallak,Razık u Razzak
Fail - i Mutlak, sensin eya Şah
 
Aşık u ma'şuk, sıdk ile sadık
Canlara layık,sensin eya Şah
 
Şah - ı şeriat, Rah - ı tarikat
Nur - ı hakikat, sensin eya Şah
 
Sırr - ı hedayet,Şah - ı velayet
Bana emanet,sensin eya Şah
 
Mansıb u hıım, doğruca rahım
Peşt - ü penahım, sensin eya Şah
 
Devr - e Elest'e,gülleri deste
Verdiler işte, sensin eya Şah
 
Gel berü işte,veremem nesne
Tuttuğum deste, sensin eya Şah
 
Gel beri Şahım,Şems ile mahım
Bi - şek İlahım,sensin eya Şah
 
Eylegil ihsan,ya Şah-i Merdan
Oldum çü Viran, sensin eyli Şah
 
-4-
Bir sualim var sorayım
Mürşit halin bilenlere
Yedi yerde nişan gerek
Hak evine girenlere
 
Birinci malın terk gerek
İkinci kuşağın pak gerek
Üçüncü yek yürek gerek
Bu yollara girenlere
 
Dördüncü farzı budur ki
Uymaya hırs ile nefsine
Sen onlara uyucu olma
Hırsı ile kalanlara
 
Beşinci farzı budur ki
Yetmişiki den seçile
Yetmişiki den seçilmeyen
Karışamaz erenlere
 
Virani`m altısın dedi
Birini geriye koydu
Onu sonra derim dedi
Tenha tenha soranlara
 
-5-
Bir ulu şehirde dellallığım var
Ben dellalım bazarbaşım Ali'dir
Eksik alsam artuk satsam yine kar
Ben dellalım bazarbaşım Ali'dir
 
Mezarda vermişim külli varımı
Dellala çıkardım şirin canımı
La'l ü mercan ile gevher kanımı
Ben dellalım bazarbaşım Ali'dir
 
Bir Rıza malıdır alıp sattığım
Üçler Beşler Kırklar bazar ettiğim
İmam-ı Ca'fer'dir dükkan tuttuğum
Ben dellalım bazarbaşım Ali'dir
 
Hind Yemen metaın alıp satamam
Bu Rıza malıdır ölçüp biçemem
Dükkanımı her nadana açamam
Ben dellalım bazarbaşım Ali'dir
 
Ledün ilmi derler şehrin adına
Doyamadım lezzetine tadına
Metaımı koydum aşkın badına
Ben dellalırn bazarbaşım Ali'dir
 
Virani' yim her dem Hakk'a yazarım
Dellal oldum şu alemde gezerim
Kudretten dükkanım kendim bazarım
Ben dellalım bazarbaşım Ali'dir
 
-6-
Biz Urum abdalıyız serdarımız Seyyid Ali
Çeşmimizde şu'le-i envarımız Seyyid Ali
Bülbül-i şeyda biziz gülzarımız Seyyid Ali
Dinimiz imanımız ikrarımız Seyyid Ali
Nur-i Ahmed Hayder-i Kerrar'ımız Seyyid Ali
Kande baksak dembedem didarımız Seyyid Ali
 
Çekti tiğin şeceri şakk etti seng-i mermeri
Söyleden oldur furat üstünde ibn-i mermeri
Var tavaf eyle sinap'da ol dikübdür minberi
Bu söze ikrar edenler oldular gamden beri
Nur-i Ahmed Hayder-i Kerrar'ımız Seyyid Ali
Kande baksak dembedem didarımız Seyyid Ali
 
Ol Velayet ma'deni serdar-ı Şah-ı gaziyan
Rahmet-i deryasına gark oldu cümle asiyan
Na're ursa taba düşerdi zemin ü asuman
Tiğ-i darbından yere geçti lain-i bed güman
Nur-i Ahmed Hayder-i Kerrar'ımız Seyyid Ali
Kande baksak dembedem didarımız Seyyid Ali
 
Dağ u taşı mesken oldu bil ana ey merd-i
Şah Zümre-i Al-i Aba'nın her biri bir padişah
Bir muhabbet eylesek yüz bin eder bi iştibah
Men fakire anların oldu cemalin secdegah
Nur-i Ahmed Hayder-i Kerrar'ımız Seyyid Ali
Kande baksak dembedem didarımız Seyyid Ali
 
Zahida şek şüphe yoktur evliya'nın rahına
Cennet-i a'laya irer yüz süren dergahına
Bu kelamı vird idüb şam ü seherde ahına
Gel beru ermek dilersen ol erenler Şahına
Nur-i Ahmed Hayder-i Kerrar'ımız Seyyid Ali
Kande baksak dembedem didarımız Seyyid Ali
 
Şah Hasen Şah-ı Şehid ü hem İmam-ı Abidin
Bakır u Ca'fer İmam Kazım Rıza'dır Şah-ı din
Hem Taki vü Ba Naki Askerdürür Şah-ı zemin
Mehdi-i Sahib Zaman ol evvelin ü ahirin
Nur-i Ahmed Hayder-i Kerrar'ımız Seyyid Ali
Kande baksak dembedem didarımız Seyyid Ali
 
Ey Virani damenin elden koma Şah'ın müdam
Ta olasın gün be gün Şah'ın yolunda müstedam
Hubb-i evladın hakkıyçün eylegıl anı tamam
Ki bu medhi yad eder şam u seherde ya İmam
Nur-i Ahmed Hayder-i Kerrar'ımız Seyyid Ali
Kande baksak dembedem didarımız Seyyid Ali
 
-7-
Bülbülem, gülşen benimdir hara minnet kalmadı
Gördüm anda şehrimi bazara minnet kalmadı
 
Girmişem bazar - ı aşka olmuşam mir'at - ı aşk
Yar ile yar olmuşam ağyara minnet kalmadı
 
Ben beli bendin belime bağlayalıdan sanem
Ladan aldım bendimi zünnara minnet kalmadı
 
Burc - ı mağribden güneş doğdu kaçan dil mülküne
Cümle yıldız mahv olup seyyara minnet kalmadı
 
Ta görelden nakş içinde nakş eden nakkaaşı ben
Seyr için ol nakş olan divara minnet kalmadı
 
Çeşm-i ibret can ü dilden feth olaldan ziihida
Ten gözüyle seyr eden bidara minnet kalmadı
 
Hanedana can ile ol dem ki ikrar eyledim
Hey hayasız bi - hüner inkara minnet kalmadı
 
Bu cihanın kesretinden el çekelden ey fakih
Tekye-i ruy-i zeri dinara minnet kalmadı
 
Bu Virani fakr olaldan Al - i Haydar aşkına
Fariğ oldu cümleden bir kara minnet kalmadı
 
-8-
Can Cin kavminden bin sene evel
Arş-ı muallâkta nur idi Haydar
Can Cin kavmiyle tekmildi kerrar
Ervahi nur ile yar idi Haydar
 
Aslı bir top nurdu üç pare oldu
O nurun birisi Âdem’e geldi
Ahiri Muhammed Mustafa oldu
İsrafil ağzında sur idi Haydar
 
Nebileri Velileri dolaşan
Hint cenginde ejder ile güresen
Erzene’de Selman’ın carına ulaşan
Kalktı ayak üstü yürüdü Haydar
 
Atardı Kabe'de putlara taşı
Ederdi Küffara cengi savaşı
Ak maya kateri ile mücevher taşı
Seksen deveyi kayada yürüttü Haydar
 
Gâhî Âdem olup Bağdat’a gelen
Gâhî aslan olup Miraç'a çıkan
Gâhî sultan olup tahta oturan
Bu alem içinde var idi Haydar
 
Virani günahkârım estağfurullah
Söylerim bu sözüm tanıktır Allah
İncil Zebur Kuran hem kelamullah
Tevrat-ı Musa’da Tûr idi Haydar
 
-9-
Derdimin dermanı sensin la feta illa Ali
Ömrümün bimarı sensin la feta illa Ali
 
Düşmüşüm elden ayağa paydar olmaz vücud
Zahmımın tima sensin la feta illa Ali
 
Geceler tasubh olunca zar u efgaan eylerim
Aşıkın didarı sensin la feta illa Ali
 
Şeş cihat u çar anasırdır mürekkebdir kalem
Cümlenin ayarı sensin la feta illa Ali
 
La -şerikk la - nazir ü zerrece hiç misli yok
Dinin dinarı sensin ıa feta illa Ali
 
Daima kıldım nazar ol nakşa kim nakş eylemiş
Aşıkın didan sensin la feta illa Ali
 
Çün beşerden geliben doğdu Virani anadan
Döndüren devvarı sensin la feta illa Ali
 
-10-
Dilimde tesbihim canan olubdur,
Sücüdum sacidim insan olubdur.
 
Vücudum şehrine şahi muhakkak,
Bilin kim fazlı Hak Yezdan olubdur.
 
Erenler meclisinde ey dilaram,
Gıdamız çeşme-i hayvan olubdur.
 
Gönül didarına karşı ol sebepden,
Ayrılmaz valehü hayran olubdur.
 
Virani dervişe lütfetti Haydar,
Erişti üçlere Selman olubdur.
 
-11-
Edebsiz Âdem’in olmaz îmânı,
İçinde dopdolu, şekk ü gümânı.
 
Hayâsız olanın yanına varma,
Kulak tutup işit, işbu beyânı.
 
Amelsiz uş âlim, bil âlim olmaz,
Ana la’net idin, yoktur ziyânı.
 
Odur şeytân, ana la’net hemîşe,
Kimin kim da’vâsı var, bî-maânî.
 
Vîrânîyim, Şâh’a gerçek gulâmım,
O virmiştir, benim ismim Vîrânî.
 
-12-
Elif u mim'den aldık sırr-ı Kur'an'ı
Mim'i sır eyledik se'den içeri
İki nokta üç hurûf geldi bâ ile
Bâ'yı sır eyledik se'den içeri
 
Haydar'ın zâtına demişiz belî
Göster bana pirim dest u dâmânı
Küfür deryasında bulduk imânı
Hakk dedik küfüre dinden içeri
 
Otuz üç hurûftur harfin tamamı
Bir elif, mim ile buldu bu ayn'ı
Yetmiş üçten aldık kâf ile nun'u
Câna âşık olduk cândan içeri
 
Gürûh-ı Nâci'den bir Bacı geldi
Kırklar'ın dolusun eline aldı
Cümlesi Bacı'ya bir secde kıldı
Şâh dedik Bacı'ya Şâh'tan içeri
 
Bacı'nın ismine Fâtima dediler
Yeri göğü onda mevcûd bildiler
Selmân üzüm getirdi engûr ezdiler
Gark olduk engûre nurdan içeri
 
Virâni sözünü ârifçe söyle
Yükseği neylersin engini boyla
Arif ol da dost bağını sır eyle
Güle âşık olduk gülden içeri
 
Yorum: Aşık Sadık Doğanay (Zile)
 
-13-
Erişti fazl - ı Yezdan'ın bize feyz ü kemalinden
Seraser nura gark oldu cemi alem cemalinden
 
Götürdü zulmetin gözden göründü zahir ü batın
Hicabın ref edebilmez görün cahil cühalinden
 
Mürekkeb eyledi haki sıfatı lütfu ahından
Ki müfred bad ile narın gelir kalır - ı celalinden
 
Taharet eyleyen aşık cihanın bulaşığından
Elin çekti bu dünyanın hemen ceng ü cidalinden
 
Okursun ebcedin sırrın hutut - ı vech - i ademde
Beri gel eyle isbatın nedir bu cim ü dalinden
 
Erenler zatına zatın mübeddel eyleyen aşık
Keser ol nefs ile şehvet geçer mülk ile malınden
 
Viranial ü evladın hakikat hendesi oldur
Koyup atlas u dibaya geyindi köhne şalinden
 
-14-
E's - selam ey sırr - ı Kur'an e's - selam
E's - selam ey merd - i meydan e's - selam
E's - selam ey din ü iman e's - selam
E's - selam ey Şah - ı Merdan e's - selam
 
E's - selam ey fazl - ı Yezdan e's - selam
E's - selam ey nur - ı Rahman e's - selam
E's - selam ey can u canan e's - selam
E's - selam ey Şah - ı Merdan e's - selam
 
E's - selam ey mah - ı taban e's - selam
E's - selam ey mir - i devran e's - selam
E's - selam ey dilde destan e's - selam
E's - selam ey Şah - ı Merdan e's - selam
 
E's - selam ey günden ayan e's - selam
E's - selam ey genc - i pinhan e's - selam
E's - selam ey bahr - ı umman e's - selam
E's - selam ey Şah - ı Merdan e's - selam
 
E's - selam ey sakı - i peyman e's - selam
E's - selam ey mest ü hayran e's - selam
E's - selam ey la'l - i mercan e's - selam
E's - selam ey Şah - ı Merdan e's - selam
 
E's - selam ey ab - ı hayvan e's - selam
E's - selam ey dürri va kan e's - selam
E's - selam ey cana kurban e's - selam
E's - selam ey Şah - ı Merdan e's - selam
 
E's - selam ey ey cümleye can e's - selam
E's - selam ey Şah - ı irfan e's - selam
E's - selam ey Şah - ı Viran e's - selam
E's - selam ey Şah - ı Merdan e's – selam
 
-15-
Ey Cemâl’in harfi, Bismillâh’tır,
Dest-i kudret, hikmet-i Allâh’dır.
 
Kim Ana secde idüp, baş eğmedi,
La’net ol şeytâna kim, gümrâhtır.
 
Uş salât ü savm u hacc u hem zekât,
Bilmişem hüsnün, ana miftâhtır.
 
Her kim, pîr izini izlemedi,
İremez ol Maksûda, bî-râhtır.
 
Men Vîrânî, derd-mendem hâk-i pâyî,
Dilde virdim, her zamân ol Şâhtır.
 
-16-
Ey gönül âşık gel dem-be-dem Dîdâr’a bak
Terk-i ağyâr eyle herdem aç gözün ol yâra bak
 
Kurretü’l-aynım buyurdu ol Resûl-i Kibriyâ
Şebber ü şübber buyurdu Hayder-i Kerrâr’a bak
 
Bâkır u Ca’fer İmâm’ı Kâzım’a ver cânını
Şah Alî Mûsâ Rızâ ol sâhib-i esrâra bak
 
Hâdi-i ehl-i tarikattır Takî vü bâ-Nakî
Sâhib-i erkân isen inkârı ko ikrâra bak
 
Askerî’ye Askerî dersen muhakkak ey kabâ
Bülbül ol zâg olma herdem hârı ko gülzâra bak
 
Mehdi-i Sâhib-Zamân’ın derdmendi sen şehâ
Derdine gam çekme herdem erişen timâra bak
 
Ey Virânî zâhirin vîrân eden Âl-i Alî
Bâtının ma’mûr eden anlardurur mi’mâra bak
 
-17-
Ey gönül içmek dilersen Cam - ı cem
Dem bu demdir yarın için çekme gam
Virdim olsun bu kelamın dem - be - dem
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
 
Ayş u nuş et çekme ferda gussasın
Bu demi gör kılma mazi gussasın
Her kişi bu demden alır hissesin
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
 
Gelberu bab - ı Ali'de sail ol
Hanedan - ı Mustafa'ya kaail ol
Bu günü yarına koyma akıl ol
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
 
Cehd kıl ki kala senden bir eser
Ta olasın dü cihanda mu'teber
Kanı giden kanı gelen ver haber
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
 
bu demden bize oldu feth varak
Sen bu demden arif isen al sabak
Gaafil olma merd isen ey merd - i Hak
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
 
Bu dem Ahmed başına tac eyledi
Hem bu demdir yedi kerre hacc eyledi
Hem bu demdir seyr - i Mi'rac eyledi
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
 
Bu demi söyler hakikat dört kitab
kulağın dinle her şeydir cevab
Çağırıp su üzredir dinle habab
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
 
Saz söz ü ayş u işret her seda
Evvel ahır ibtida vü intiha
Söyleyen dem bu demdir ey fena
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
 
Fırsatı fevt eyleme verme yele
Gitti elden bir dahi girmez ele
Ey Virani dem bu dem geldi dile
Dem bu demdir dem bu demdir dem bu dem
 
-18-
Ey peri vech ü ruhmda gizli sultan olmasa
Secde - gah olmazdı hüsnün sende sübhan olmasa
 
Kimse rnaksud etmeyeydi görmeğe didarını
İki zülfün arasında rah - ı canan olmasa
 
Yanmayaydı aşk odına aşık - ı biçareler
Suretin lehinde cana hur u gılman olmasa
 
Vermeyeydi aşk yolunda kimse can u başını
Gül yüzünde cümle eşya mest ü hayran olmasa
 
Canım kurban edeydi ins ü cinn ü has u am
Hak cemalin safhasında bil ki pinhan olmasa
 
Bulmayaydı bir kimesne derdinin timarını
Lehlerin ihsan edip derdine derman olmasa
 
Alleme'l - esma rumuzun kimdir anı fehm eden
Deftere arz - ı hidayet nutk - ı irfan olmasa
 
Halk - ı alemde bu ilm- i men ledünnü bilmeğe
Mümkün olmazdı Virani Fazl - ı Yezdan olmasa
 
Etmeyeydi bu Virani cehlinin üstadını
Rehber - i üstad - ı alem Şah - ı Merdan olmasa
 
-19-
Ey yalancı felek yüze gülücü,
Kanı benim Bey babamı neyledin.
Verdiğini dönüp yine alıcı,
Kanı benim Bey babamı neyledin.
 
Niceler müştaktır yüzün görmeğe,
Ayağı tozuna yüzler sürmeğe,
Varıp kademinde bir an durmağa,
Kanı benim Şah babamı neyledin.
 
Bu cihanda geçi anlar kalmadı,
Bir dirlik dürüldü hergiz olmadı,
Geldi gitti anı her can bilmedi,
Felek benim Bey babamı neyledin.
 
Rum-u kutbu idi ol Şahı Veli,
Böyle gördük hem de dillerden beli,
Hılkatta Muhammed mürvette Ali,
Felek benim Şah babamı neyledin.
 
Evvel ahir nolacağın bilirdi,
Erenler şahidi hüküm kılırdı,
Kafirler görse imana gelirdi,
Felek benim Bey babamı neyledin.
 
Bir yalancı dünyasın sen bilene,
Meani bahrine gavvas olana,
Lanet olsun sana mail olana,
Felek benim Şah babamı neyledin.
 
Virani’yim murg-ı dili salarım,
Secdi şükrümü ana kılarım,
Ruhuna demine gülbeng dilerim,
Felek benim Şah babamı neyledin.
 
-20-
Fazl-ı Hakk'ın sırrına her kim ki agah olmadı
Kaldı zulmette vücudu şehrine şah olmadı
 
Her kim etti sıdk ile candan şehadet ademe
Ehl - i ikrar oldu ol şeytan - ı gümrah olmadı
 
Hatt - ı zatında alel - arş - ı isteva'nın sırrını
Anlayub fehm eyleyen alembe birah olmadı
 
Görmeyen kendi cemalinde beyan - ı Fazl - ı Hak
Doğmadı mağribden ol yüz gösterüb mah olmadı
 
Ey Verani Fakr ü fahr'i her kim ettiyse kabul
Eğnine giydi nemed nesneden ikrah olmadı
 
-21-
Fena bağında her demde
Ali senden meded,senden
Lisanımdaki medhimde
Ali senden rneded senden
 
Yüzü Seb'al - mesan'ımda
Kitab - ı cavidanımda
Dilimde tercemanımda
Ali senden meded senden
 
Bu ilm ile olup mahir
Eğer batın eğer zahir
Eğer evvel eğer ahır
Ali senden meded senden
 
Bu hulka'tta sıfat içre
Hututu nakş - ı zat içre
Cemii mümkinat içre
Ali senden meded senden
 
Kelam'ı vahy - ı mutlaksın
Kemal - i ilm - i muğlaksm
Hakikat cümleye Hak'sın
Ali senden meded,senden
 
Virani bir kalenderdir
Gulam - ı Al - i Hayder'dir
Muradın senden isterdir
Ali senden meded senden
 
-22-
Gafil olma cümle cihan bir vücud
Fark edersen aziz mihman sendedir
Çün ademe kıldı secde-i sücud
Her arşayı arşı rahman sendedir
 
Adem beytullahtır adem kabedir
Adem kutb ü adem iş bu esmadır
Ademden ba deyi muhammed mustafadır
Fark edersen aziz sultan sendedir
 
Ademi don edip giyindi allah
Cem i cümlesine bir idi allah
Günah etmen deyi buyurdu allah
Sen hakkı görmezsen gören sendedir
 
Adem hakka hakkta demde sır oldu
Lehmekan rahmolup kula yar oldu
Ali cümle evliyaya ser oldu
İmam cafer ilmi kuran sendedir
 
Virani’ yim emr-i ferman allah’ tan
Derdine düşenin dermanı allah’ tan
Haksızlık etmeyin korkun allah’ tan
Defterini yazıp veren sendedir
 
-23-
Gah ki gönlüm bir ulu yol gah olur kervan geçer
Gah olur ki han varun uğrayıp insan geçer
 
Gah olur ki Şit Nebi Davud ile naci gelir
Gah olur ki çarh ile İblis gelir şeytan geçer
 
Gah olur Fir'avn ile da'va edip Musa gelir
Gah olur bin sihrini batıl eder Sü'ban geçer
 
Gah olur İsa gelir mürdeleri zinde kılar
Gah olur zindeleri mürde kılıp bi - can geçer
 
Gah olur ki hem Halil - i Ka'be'nin tedbirine
Gah olur ki İsmail Hak yoluna kurban geçer
 
Gah olur Nemrud gelir İbrahim'e ateş yakar
Gah olur İbrahim ateş yakmayıp ihsan geçer
 
Gah olur derya ile balık gelir Yunus bile
Gah olur ihlas ile halas olup asan geçer
 
Gah olur Eyyüb gelir pür - renc ü bi - derman olup
Gah olur her derdlere derman gelir Lokman geçer
 
Gah olur Ahmed gelir da'va - Hak islam eder
Gah olur cehl ü kibr Ebu Cehil nadan geçer
 
Gah olur cebi ile alud olur birkaç kişi
Abdal ana la'net eder ibni filan filan geçer
 
Gah olur arif gelir kim özünü tahsin eder
Gah olur ki bir nazarda bende - i merdan geçer
 
Gah olur ki sofi gelir hem mal ü mülk iken gider
Gah olur Abdal gelir varın verir hayran geçer
 
Gah danişmendlar kaadi vü asker müfritler
Gah müfessirler olup tefsir ider Kur'an geçer
 
Gah olur ki padişehler kimi adil kimi zulm
Gah serir - i saltanat menzil bulup sultan geçer
 
Gah olur zerre gelir güneş olup verir zuya
Gah olur katre gelir hem bir nazar umman geçer
 
Gah olur aşık gelir ma'şuk gelir vasıl olur
Gah olur bin kahr ile zulm - i bi - payan geçer
 
Gah olur badı gelir narı gelir eyler celal
Gah olur haki gelir abı gelir revan geçer
 
Gah olur aslı gelir fer'i gelir idrak eder
Gah olur emri gelir nehyi gelir ferman geçer
 
Gah olur ki görürem bir kişidir gelip geçen
Gah olur ki görürem yüz bin nice kervan geçer
 
Gah olur ki şahlarına kervan deve hemen
At ve katır ve eşek deve nebat ü can geçer
 
Gah olur ki bu Viran abada Viran gelir
Bu aceb Viran olur evvel ebed Viran geçer
 
-24-
Gel beru ey kavm-i a’dâ ben Hudâ’dan dönmezem
Çün şehâdet etmişem kim Mustafâ’dan dönmezem
 
Pâre pâre bu vücûdüm sad hezârân etseler
Ben gulâm-ı hânedânem Murtazâ’dan dönmezem
 
Zehrini nûş eyledim verdim Hasan râhında baş
Uş Hüseyn’em ben Hüseyn-i Kerbelâ’dan dönmezem
 
Şâh Zeyne’l-Âbidin Bâkır hakkıçün zâhidâ
Sînemi kalkan edindim her belâdan dönmezem
 
Çün bana keşf etti Ca’fer bu (ene’l-Hakk) sırrını
Mûse-i Kâzım Alî Mûsâ Rızâ’dan dönmezem
 
Dört tebâyi’den Takî vurdu binâ-yı cismime
Şol sebebden hâk-pây-ı reh-nümâdan dönmezem
 
Mesken etti çün Nakî dil mülkünün sultânıdır
Askerî ol Mehdî-i Sâhib-i Livâ’dan dönmezem
 
Haricîler zümresinde çok teberrâ kılmışam
Âl ü Evlâd’ı bugün medh ü senâdan dönmezem
 
Çün Vîrân Abdal dedi ismim Aliyyü’l-Murtazâ
Cümle vârım Hayder’indir Evliyâ’dan dönmezem
 
-25-
Gel dilber ağlatma beni Şah-ı Merdan aşkına
Dü cihanın Rehnümasi Şir-i Yezdan aşkına
Şahım Hasan Pir Hüseyin Kerbela meydan için
Lütfedip bağışla cürmüm Ali sübhan aşkına
 
İmam Zeynel Abidin'in abına yundun ise
Arayıp kendi Özünde Bakırı buldun ise
Ceddin Evlad-I Muhammet Cafer'i bildin ise
Rahma gel ol Şah-I Merdan Ali imran aşkına
 
İmam Musa'yı Kazım'dır Ehl-İ Beytin serveri
Cani aşkı nuş edenler müpteladır ekseri
Sahi Şehidi Horasan İmam Rıza'dan beri
Müptelayı merhamet kıl Kalb-İ viran aşkına
 
Şah Taki u ba Naki'nin bend oluban rahına
Sadıkane ver Salavat Ehl-i Beyt ervahına
Gafil olma yok vefası dü cihan hublarına
Gel feragat eyle gönül kamil insan aşkına
 
Ey Virani çıkma yoldan doğru Raha gel beri
Muhabbet şevkat senindir Ey Hasan-Ül Askeri
Evliyalar serfirazi Haci Bektaş-ı Veli
Sen ganisin ver muradım Mehdi devran aşkına
 
-26-
Gel ey mü’min berî, farz-ı Hüdâ’dur,
Hakk’ı bilmek, çün kavl-i Mustafâ’dur.
 
Hakk’ı bilmek dilersen, bil Ali’yi,
Oku ilmin kapusı, Murtazâ’dur.
 
Hasan’ım, hem Hüseyin’im, Âbidîn’im,
Benim gözüm nûru, İmam Bâkır-ı Bekâdur.
 
Beri gel, Ca’fer-i Kâzım, Rızâ’ya,
Takî’ye vir özün, lutf-i sehâdur.
 
Nakî, hem Askerî, Mehdî’yi Hâdî,
Olubdur ey Vîrânî, ol senâdur.
 
-27-
Gitme giden gitme sual sorayım
O nazlı pirime benzettim seni
Sende hak nişanı vardır gördüğüm
Hak dediğim yere benzettim seni
 
Mevlayı seversen eğlen dur gitme
Aşık akan sulara intizar etme
Bir kaşları suna gözleri süzme
Kirpiği hançere benzettim seni
 
Kapısına şeydullaha vardığım
Davasın derdime derman kıldığım
Aşkın havasına hayran olduğum
O nazlı pirime benzettim seni
 
Eydür Virani'yem kal u belaya
Sofrası meydanda Bektaş Veli'ye
Bir ismi Muhammet biri Ali'ye
Ali ül Haydar'a benzettim seni
 
-28-
Hamdülillâh biz Muhammed’den okuduk defteri
Nokta nokta harf-be-harf bildik rumûzu Hayder-i
 
Şah Hasan Şâhım Hüseyn-i Kerbelâ meydânının
Merdiyim sevdim gönülden Âbidîn ü Bâkır’ı
 
Uymazam hergiz Yezîd’in kavline vü fi’line
Mezhebim Hak’tır hakîkat Ca’ferî’yim Ca’ferî
 
Ben İmâm-ı Kâzım’ın râhında kurbân olmuşam
Şâh Alî Mûsâ Rıza destinden içtim Kevser’i
 
Hem Muhammed’dir Takî tâcım serimde âşkâr
Gün gibi verdi ziyâ zâhir oluptur enverî
 
İlm-i vahdet câvidânı bil Nakî’dir vâizâ
Bir nazar kıl vechim üzre hatt-ı Şâh-ı Askerî
 
Mehdi-i sâhib-zamandır asl ü fer ü mü’minân
Huccetü’l-Kayyum O’dur olduk biz anın çâkeri
 
Dünye vü ukbâdan el çekmiş ferâgat kılmışız
Ne hesâbı ne azâbı ola yevm-ı mehşeri
 
Hâk-pây-i Haydar’ım ismim Virânî’dir benim
Olmuşam bin cân ile uş Kanber’inin Kanber’i
 
-29-
Her sabah, her sabah bülbüller sesi
Ağlayı, ağlayı güle getirir
Bakmazmısın şu Mevla´nın işine
Her türlü belayı kula getirir
 
Bundan gül açılır ilmi hal ile
Mansur dar da kaldı bir ikrar ile
Sakın müsahip olma kalleş yar ile
Akıbet başına bela getirir
 
Yolunu uğratma birden nursuza
Ahiri gez, yakını gezme pirsizle
Komşu olma, edepsize huysuza
Altın adını pula getirir
 
Bülbül ün mekanı gülün kokusu
Sarraf, sarraf oldu cismin derisi
Eyub´un teninde kovan arısı
Her çiçekten alır bala getirir
 
Virani`yem derim bu sözüm haktır
Şimdiki müminlerde münafık çoktur
Cehennem dediğin ateşi yoktur
Herkes ateşini bile götürür.
 
-30-
Her dilimde bu kelam,
Zikrim hemişe suhubu Şam,
Tespih ile savt-ı selam,
Çağırırım anı müdam.
 
Ezel ebed Ali derim,
Düşsem medet Ali derim,
Yoktur ebed Ali derim,
Ahmed ehad Ali derim.
 
Evvel odur ahir odur,
Batın odur, zahir odur,
Tayyib odur, tahir odur,
Batın odur, zahir odur.
 
Oldur kitabı cavidan,
Oldur nişana her nişan,
Oldur olan hem binişan,
Oldur hayatı insü can.
 
Zerre vü şems-ü mahınım,
Müminlere penahımın,
Biz bendeyiz ol şahımın,
Halk eyleyen Allahımın.
 
Hasan Hüseyn-ü Abidin,
Bakır İmam şahı din,
Cafer durur hakkel yakin,
Ser cümle Kuran Mübin.
 
Kazım Rıza vü hem Taki,
Oldur Ali, Ali Naki,
Bu dünyada hayyül baki,
Fehmeyle var bilip Hakkı.
 
Asker imamı reh nüma,
Hem Mehdi sahip liva,
Masumu pak Ali Aba,
Ta iptida vü intiha.
 
Virani’yem sürem yüzüm,
Tapşurmuşam ana özüm,
Kanda baksam iki gözüm,
Evvel ahır budur sözüm.
 
-31-
Hudâ vü Mustafâ’nın bendesiyem
Gulâmım, Murtazâ’nın bendesiyem
 
Hasan’dır hüsn içinde ferd-i yektâ
Cemâl-i Kibriyâ’nın bendesiyem
 
Ezelden abdiyem ben Şâh Hüseyn’in
Şehîd-i Kerbelâ’nın bendesiyem
 
Gulâm-ı âl u evlâdım gümânsız
Alî Zeyne’l-Abâ’nın bendesiyem
 
Muhammed Bâkır’ın yolunda cânım
Fedâdır hânedânın bendesiyem
 
Tarik-i Ca’fer’i bâtıl bilenler
Gel ey münkir ben ânın bendesiyem
 
İmâm-ı Kâzım’ın cân u dilden
Muhibbiyem o hânın bendesiyem
 
Yedi yer gök yedi Mushaf hakkıçün
Alî Musâ Rızâ’nın bendesiyem
 
Takî’dir dü cihânın âfitâbı
Ben ol Nûr-ı Bekâ’nın bendesiyem
 
Hakîrem sâilem bâb-ı Nakî’de
Bil ol Sâhib-Atâ’nın bendesiyem
 
İmâm-ı Askerîdir sırr-ı Hayder
Bu Hayy-i Câvidân’ın bendesiyem
 
Dahî evvel dahî âhırda Mehdî
Zuhûr eden Hudâ’nın bendesiyem
 
Virânî’yem dilimde evvel âhır
Hudâ birdir ki anın bendesiyem
 
-32-
Hüday-ı Mustafa hakkı
Benim gel geç günahımdan
Aliyyül Murtaza hakkı
Benim gel geç günahımdan
 
Hadice Fatıma hakkı
Hasan Hulkumza hakkı
Hüseyn - i Kerbela hakkı
Benim gel geç günahımdan
 
Ali Zeynal - aba hakkı
Muhammed Bakır'ın hakkı
İmam'ı Ca'fer'in hakkı
Benim gel geç günahımdan
 
Musa'yı Kazım'ın hakkı
Ali Musa Rıza hakkı
Taki vü be - Naki hakkı
Benim gel geç günahımdan
 
İmam - ı Askeri hakkı
Muhammed Mehdi'nin hakkı
Çahardeh ma'sumun hakkı
Benim gel geç günahımdan
 
İlahi evliya hakkı
İlahi enbiya hakkı
Bu bir nur - ı bekaa hakkı
Benim gel geç günahımdan
 
İlahi esfiya hakkı
İlahi etkıya hakkı
Virani' nin geda hakkı
Benim gel geç günahımdan
 
-33-
İki nokta üç Uruf dört kitap andan çıkar
Elif i Lam den ayıran ol kezap dinden çıkar
Elif i Lam ı rumûzun anlamaz binde bir can
Ziya Veren Şems i Kamer Mah hitab andan çıkar
 
Arifi billâh olanlar seçer aktan karayı
Elif ten Fe yi, Sad tan Dal ı bilen sarar yarayı
Dost cemalini hor görenler yıkar gönlümün sarayı
Hâki üstü pay hesabı vallahi andan çıkar
 
Eğer sadık ümmeti isen doğru raha gel beri
Nasip veren eli gözle gezme arada serseri
Harf ve harf on yedi uruf farz oldu cümle varı
Birisi Kaymakamı müfteri Lem den çıkar
 
Men Araf sırrını okur arifler bilir
Ehlibeyte el vermeyenin ikrarın şeytan alır
Çâr Ana Bâbın sırrından gönül dostunu tanır
Sırrı Hakikat nadanı İlmi Cavidan andan çıkar
 
Ey Virani tevekkül ol gözle dostun yolunu
Küntü Kenz e nazar kılan bilir edna halini
Ba, Ça, Za, Ra, Kâh gösterir doğru yolunu
Cümle mahlûkun atası Kêf ile Nûn dan çıkar
 
-34-
İstemem alemde gayrı meyvayı
Tadına doyulmaz balımdır Ali
İstemem eşyayı verseler dahi
Kokmazam sünbülü gülümdür Ali
 
Ali'mdir kadehim Ali'mdir şişe
Ali'm sahralarda morlu menekşe
Ali'm dolu yedi iklim dört köşe
Ali'm saki Kevser dolumdur Ali
 
Ali vahid şah-ı Resul kibriya
İmam Hasan Hüseyn Şah-ı Kerbela
İmam Zeynel-Aba ol sahib-liva
Büküldü kametim dalımdır Ali
 
Muhamrned Bakır'dır tendeki canım
Ca'ferüs -Sadık'tır dinim imanım
Musa-i Kazım'dır derde dermanım
Varlığım kalmadı malımdır Ali
 
Aliyyür -Rıza'dır Şah-ı Horasan
Taki ile Naki gösterdi burhan
Hasanül-Askeri mah-ı dırahşan
Yokladım talihim falımdır Ali
 
Muhammed Mehdi'dir sahibüz-zaman
Oniki İmam'a kul oldum heman
Ma'sum-ı pakandır envar -ı cihan
Esrar-ı Huda'ya alemdir Ali
 
Virani'yem düştüm şimdi derdine
Vücudum gark oldu çile bendine
Gönül sormaz oldu kendi kendine
Söyler dehanımda dilimdir Ali
 
-35-
Kesreti ref eyle gel gir vahdetin meydanına
Ehl - i dünyadan baid ol varma anın yanına
 
Tabi - i nefs olma zinhar uymagıl vesvasına
Gel eğer müştaak isen sen evliya erkanına
 
Koy bu tak u tumturakı hanedana tut yüzün
Münkir ü ehl - i hasudun la'net eyle canına
 
Her belanın tirihe eyle siper sinen dila
Ermek istersen muhakkak Kerbela meydanına
 
Koyma gel elden tarik - i aşkı sen merdana dur
Merd isen menzil gözet ir merdlerin divanma
 
Bu fena bağında sunma sen elin bir gayrıya
Sun elin şah - ı velliyet Murtaza eyvanına
 
Ey Virani al - i Haydar'dan ümidin kesmegil
Na -ta'mamm ermeye bu dünyenin noksanına
 
-36-
Kıblegahımdır Muhammed Mustafa
Secdegahımdır Aliyyü'l - Murteza
Can u başı ben Ali'ye vermişim
Yoluna kurban olayım dersea
 
Kıblegahımdır Hasan Şahım Hüseyin
Secdegahımdır Hüseyn - i Kerbela
Ben Hiiseyniyem Yezid'e la'netim
Vurdurur her dembedem la'net seza
 
Kıblegahımdır Ali vü Abidin
Secdegahım Bakır - ı Hak'tır nüma
Reh - nüma - yı ehi - i beyti bilmeyen
Bil ana nar - ı cehennemdir gıda
 
Kıblegahımdır İmam Ca'feri
Secdegahımdır Kazım - ı nur - ı Huda
Kim bular nur - ı Hüda'dandır şeha
Hak bilip sen olma bulardan cüda
 
Kıblegahımdır İmam - ı heştümin
Secdegahımdır Taki hayyü'l - bekaa
Sen bekaa bulmak dilersen taliba
İste evlad - ı Ali'den iltica
 
Kıblegahımdır Ali Şah - ı Naki
Secdegahım Askeri Rabbül - ila
İşte ol Rabbü'I - iJadurur hemin
Mehd - i şahı söy!erem dilde nida
 
Kıblegahım Mehdi - i devran zemin
Secdegahımdır Aliyyü İliya
Ya Ali sensin Virani dervişin
Dü cihanda maksudun eyle ata
 
-37-
Kudret kandilinde parlayıp duran
Muhammed Ali'nin nurudur vallah
Zuhur edip kafir ieşkerin kıran
Elinde Zülfikar Ali'dir billah
 
Elinde Zülfikar altında Düldül
Uğrunca Kanber'in dilleri bülbül
Hazret - i Fatima cennette bir gül
Ona bizim dedi Hak Habibu'llah
 
Zuhur etti İmam Hasan Hüseyin
Anların nurundan ziyalandı din
Kırk pare bölündü Zeyne'l - Abidin
Çekelim yasını Hasbetenlillah
 
Muhammed Bakır'dan Ca'fer - i Sadık
Şah Musa Kazım'la hem Rıza dedik
Tarikat abıyla cismimiz yuduk
Hak buyurdu mü'min kalbi Beytu'llah
 
Taki Naki İmamların civanı
Hasan ül Askeri cismimin canı
Elinde hüccetli Sahip - zamanı
Vakti tamam olup göndere Allah
 
Ta ezel ezelden böyle kuruldu
Hariciler bu dergahtan sürüldü
(Kün) deyince yedi kat gök duruldu
Bir harf ile bina tuttu arşu'llah
 
Virani' yim niyazını var üstaza
Elinde Zülfikar hem ehi - i gaza
Bin bir dondan baş gösterdi Murtaza
Biz dahi bir bölük tuttuk eyvallah
 
-38-
La mekan ilinden geldim cihana,
Arar iken ehli cana eriştim.
Elden ele kabdan kaba süzüldüm,
Katarlandım doğru raha eriştim.
 
Bir gerçeğin eleğinde elendim,
Beli dedim belisine belendim,
Arşı kürsü yaradandan dilendim,
Adem olup erkanına eriştim.
 
İhlas kemendini aldım elime,
Marifette bir yol geçti önüme,
Hakikatte su bağlandı gölüme,
Katre idim bir ummana eriştim.
 
Yolcu oldum cenan bula göz aldım,
Üstad olup gerçeklerden söz aldım,
Hey gaziler geç eriştim tez aldım,
Canım arz ettiği cana eriştim.
 
Virani sözleri gevherler piri,
Dost elinden içtim abı kevseri,
Evliya Enbiya Hakkın Mürseli,
Yüz sürüben Şahı Merdana eriştim.
 
-39-
Lâm elif ten seyr ü seyrân eyledim,
Hakk’ı buldum, cismi cânân eyledim.
 
Nuh felek burcunda kurdum haymeyi,
Tahta çıktım, aklı sultân eyledim.
 
Kâf, nun emrinde kıldım, meskeni,
Dile geldim, nutku kân eyledim.
 
Keştî-i Nûh ile gezdim, ser-te-ser,
Heft deryâ, seyr-i ummân eyledim.
 
Bu Vîrânî Abdal, garîbem Şah’ımı,
Şükr ü minnet, dilde mihmân eyledim
 
-40-
Mazhar - ı nur - ı Huda'sın ya Muhammed ya Ali
Hemdem - i Şah evliyasm ya Muhammed ya Ali
 
Hem Hadece Fatıma Hulku'r - rıza'nın hakkıçün
Gözlerime ruşenasın ya Muhammed ya Ali
 
Ben Hüseyn'in bendesinin bendesiyim bendesi
Bilmişim Zeyne'l - aba'sın ya Muhammed ya Ali
 
Bakır u Ca'fer yolunda canımı kılmak feda
İsterim virgil suhasın ya Muhammed ya Ali
 
Kazım u Musa Rıza vü hem Taki vü ba Naki
Ebced - i Al - i abasın ya Muhammed ya Ali
 
Askeri hem Mehdi - i sahib - zaman'ın hörmeti
Cürmümü afvet atasın ya Muhammed ya Ali
 
Bu Viran Abdal garibin derdine derman-diyen
Gayri yoktur sen devasın ya Muhammed ya Ali
 
-41-
Nazar eyle eya talib
Ali'dir cümle zatullah
Ali şanında saddakna
Ali nuruna eyvallah
 
Ali nur - ı hakikattir
Ali nur - ı nübüvettir
Ali tac - ı saadettir
Ali'dir ba - ı bismillah
 
Ali şah - ı şeriattir
Ali rah - ı tarikattir
Ali bil ma'rifettir
Ali nutkunda Ruhullah
 
Ali'dir rahmet - i Rahman
Ali'dir bu devr ü devran
Ali'dir din ile iman
Ali ayn - i kelamullah
 
Ali'dir cismimin canı
Ali'dir nutkumun kanı
Ali'dir canımın canı
Ali'dir ilm - i babullah
 
Ali şah - ı velayettir
Ali nur - ı hidayettir
Ali sahib - keramettir
Ali'dir emr - i emrullah
 
Ali'dir (lahmüke lahmi)
Ali'dir (demmüke demmi)
Ali'dir {cismüke cismi)
Ali'dir bil resulullah
 
Ali'dir evvel ü ahır
Ali'dir batın u zahir
Ali'dir tayyib ü tahir
Ali'dir fahri fakrullah
 
Ali cennet Ali rıdvan
Ali huri Ali gılman
Ali candır Ali canan
Ali levh üzre arşullah
 
Ali'dir cümleden bihter
Ali'dir yar - ı Peygamber
Ali'dir saki - i Kevser
Ali levh üzre sebilullah
 
Ali ateş Ali'dir ab
Ali bad u Ali'dir hak
Ali fikr ü Ali idrak
Ali aşk-ı hayatullah
 
Ali'dir cümlenin varı
Ali'dir Mansur'un darı
Ali'dir aşıkın karı
Ali cism ü cemalullah
 
Ali eldir Ali ayak
Ali gözdür Ali kulak
Ali'nin sırrını mutlak
Ali zat u sıfatullah
 
Ali'dir mazhar - ı zatım
Ali'dir hatt - ı ayatım
Ali'dir çün kemalatım
Ali'dir feyz - i fazlullah
 
Ali İncil Ali Tevrat
Ali Zebur Ali Kur'an
Ali fazl u Ali irfan
Ali'dir sümme vechullah
 
Ali'dir sacid ü mescud
Ali'dir cümleye maksud
Aii'dir kıble-i Ma'bud
Ali'dir işte Beytullah
 
Ali'dir sahib-i Düldül
Ali güldür Ali bülbül
Ali esrar Ali sünbül
Ali lezzet nebatullah
 
Ali'dir gün gibi enver
Ali mihrab Ali minber
Ali'dir kaatil - i Anter
Ali destinde seyfullah
 
Ali'dir bu Virani' nin
Nazargahı ümidgahı
Ali'den gayrı var mıdır
Ali'dir şol resulullah
 
-42-
Nebîlerdir benim cismimde cânım
Velîlerdir velî dînim imânım
 
Nebîlerdir vücûd-ı (men ledün) nüm
Velîlerdir ve lâkin asl-ı kânım
 
Nebîlerdir şehâ zikrim hemîşe
Velîlerdir dilimde destânım
 
Nebîlerdir kelâm-ı ilm-i vahdet
Velîlerdir kitâb-ı câvidânım
 
Nebîlerdir gönül tahtında sultan
Velîlerdir doğan nutka zebânım
 
Nebîlerdir serimde akl ile hûş
Velîlerdir görürler dîdebânım
 
Nebîlerdir velîlerdir Virânî
Dilimdeki şehâdet, yok gümânım
 
-43-
Nedir Ey erenler Benim Yandığım
Haldan Bilmez Yar Elinden Dertliyim
Bu Aşkın Ateşi Yaktı Sinemi
Pervaneyim Nar Elinden Dertliyim
 
Gafletten Uyandım Gözümü Açtım
Aşkın Küresinde Kaynadım Piştim
Yavru Şahan Gibi Tuzağa Düştüm
Kurtulamam Tor Elinden Dertliyim
 
Binbir Niyaz Ettin Eğledin Beni
Bir Kadım İkrara Bağladın Beni
Gül Diye Tikene Dağladın Beni
Kokulatmaz Har Elinden Dertliyim
 
Çıktım Şu Alemi Seyran Etmeye
İkrar Verdim Bu İkrarı Gütmeye
İndim Bedest Ana Pazar Etmeye
Şenliği Yok Şar Elinden Dertliyim
 
Virani'yem Çekem Yarın Kahrını
Ver Doldur İçeyim Aşkın Zehrini
Muhabbete Saldık Gönül Bahrını
Geçti Zaman Zar Elinden Dertliyim
 
-44-
Söyleyelim zikr - i Şahı
La - ilahe illallah
Kudret - i Hak Padişahı
La - ilahe illallah
 
Cümlesini var eden
Dört muhalif yar eden
Hiç çıkmaya areden
La - ilahe illallah
 
Kıl bu söze i'tibar
Olmayasın ehi - i nar
Oldurur ol ne ki var
La - ilahe illallah
 
Mürşid edin bir piri
Gezme sakın serseri
İster isen dilberi
La - ilfihe illallah
 
Gel beri gel doğru ye
Meyil verme eğriye
Verme gönül gayrıye
La - ilahe illallah
 
İş bu fena bir hayal
Eylemesin sana al
Hiç gayri yok bi - zeval
La - ilahe illallah
 
Cümle nedir fani hey
Fanidurur cümle şey
Cümle fena bakı hey
La - ilahe illallah
 
Derdli isen iste em
Dünya için yime gam
Zikrin olsun dembedem
La - ilahe illallah
 
Yaradılan her sıfat
Kandirurur ana zat
Anlaması müşkilat
La - ilahe illallah
 
Aç gözünü sen a can
Ta bulasın bir mekan
Baki O'dur cavidan
La - ilahe illallah
 
Var olana yok deme
Az olana çok deme
Herkese sen hak deme
La - ilahe illallah
 
Aşık isen vahid ol
Hakk'ı görüp sacid ol
Birliğine şahid ol
La - ilahe illallah
 
Evvel ü ahırda hu
Zahir ü batında hu
Tayyib ü tabirde hu
La - ilahe illallah
 
Derviş - i Varan benem
Emrine ferman benem
Zikr eden her an benem
La - ilahe illallah
 
Allah Allah'dır müctam
Bir efendi hep gulam
Gözde budur ve's - selam
La - ilahe illallah
 
-45-
Şaha giden bir kervan gördüm
Şahım beni katarına almıyor
Yalvardım yakardım darına durdum
Yalvaranın kusuruna kalmıyor
 
Yalvaralım bizi katara ala
Korkunçlu bellerde yardımcı ola
Metahının nargı gelmiyor dile
Peşin ister veresiye olmuyor
 
Bezirgan yol tutmuş malı damgalı
Yuzbin harici gelse ayıramaz onu
Bezirgan başımdır mürşitim Ali
Mekan ister viraneye konmuyor
 
Virani'm dahildir ol bezirgana
Canım kurban icindeki canlara
Hakkın inayeti katara uyana
Oda her kuluna nasip olmuyor
 
-46-
Tâlib isen gel ey gönül eyle nazar şerîata
Sırr-ı ilâhı anlayıp bas kademin tarîkata
 
Ma’den-i ilm fazl-ı Hak ister isen ey gönül
Aşk ile âyine sen ol ir ma’ni-i ma’rifete
 
Oku cemâl-i hattını bunca kitâb-ı remz ile
Tâ bilesin (men aref) i kim varasın hakîkate
 
İlm ü kemâl-i vahdetin bâbı Alî imiş Alî
Bende-i hânedân olup süre yüzün velâyete
 
Âl-i Resûl’e her zaman eyle niyâz u meskenet
Şâhid ola deli gönül erişesin sehâvete
 
Fahr-ı fenâyı kıl kabûl gel keremeyle ey gönül
Dünyeye sunmagıl elidüşme sakın dalâlete
 
İşte Virânî dervişin zâtı ile sıfâtı hem
Bende-i şâh-ı Kanber’im saldım özüm melâmete
 
-47-
Ya Muhammed Mustafa vü ya Aliyyü'l - Murteza
Sacidim uş secdegahım ta Ezel al - i aba
Söylerim daim Yezid'in canına la'net seza
Nur Taki'den bulmuşum ben derdime ayn'i şifa
 
Şah Hasan Hulkı - rıza Şahım Hüseyn-i Kerbela
Hem Ali Zeyne'l - abaya canımı verdim heba
Kim saadet haki cismim ola evlada feda
Nur Taki'den bulmuşum ben derdime ayn - i şifa
 
Bakır u Ca'fer değil mi nur - ı zat - ı kibriya
Zahida inkara düşmüş bunu zikret daima
Tesbihinde virdin olsun Muse - i Kazım Rıza
Nur Taki'den bulmuşum ben derdime ayn'i şifa
 
Şah Taki'dir Askeri hem Mehdi - i Sahib - liva
Söylerim ben dilde müdam ya Ali, ya İliya
Murtaza'dan veriliptir kısmetim işte bana
Nur Taki'den bulmuşum ben derdime ayn'i şifa
 
Bu Virani hakpay - i enbiya vü evliya
İsterim al - i Nebiden erişe nur u ata
Ya Muhammed Mustafa ya Aliyül - Muı1eza
Nur Taki'den bulmuşum ben derdime ayn'i şifa
 
-48-
Yedi derya hikmetinden,behre olan anlamaz
İlm-ü ledün manasını,ahmak olan anlamaz
Küntü kenzden ders okurum, cahil andan anlamaz
Gözü kör, kulağı sağır, bibasiret anlamaz
 
cihanın rehnüması, Haydar-ı Kerrar olan
Çıkıp Miraç kapısında, haykırıp aslan olan
Ta Sidre'tül Münteha'da, Mustafa'ya yar olan
Naz eder niyaz makamda, binde bir can anlamaz
 
İlm-ü ledünü okuyan, Ali'ye yoldaş olur
Bütün ayet-i Kuran, tek Fatiha'dan baş olur
Cihanda nefsin bilen, Ali'yle sırdaş olur
Ali'yi inkar eden, sırdan bir şey anlamaz
 
Men aref sırrına eren, ol aşkı süzen olur
Nefs-i Şimri katleden, meydanda Merdan olur
Herşey sıhhatine uyan, nefsine kurban olur
Yedi tamu şiddetinde, gümrah olan anlamaz
 
Mananın sırrın eremez, ol ahmak faki göremez
Niyaz et pir dergahına, yakında bulasın Hakk'ı
Ey Virani dört kitapta, vardır methi Ali'nin
Okur Ehlibeyti her dem, Şimir, Mervan anlamaz
 
-49-
Zahida bu dünyede bir köhne şalım var benim
Fahr evinde baş açık Sultan Balım var benim
 
Bab-ı tak - ı tomtırak neyleyim alemde ben
Fariğim fahrım ferağım böyle halim var benim
 
Mülk ü emvali niderem dünyede bir an içün
Şükr Hak'ka Al-i Ahmed gibi alim var benim
 
Mülk ü mansıb cay - i kesret rah-ı Hak'dan dur eder
Geçtik andan Al - i Hayder gibi Ali'm var benim
 
Men Virani dervişem did-are müştak o!muşam
Dünyede ancak bu denlü kil ü kalim var benim
 
-50-
Zahida fakr olmayanlar safi insan olmadı
Okumaz vechi hurufun ehl - i Kur'an olmadı
Sureta abdal olursa sahib erkan olmadı
Terk ü tecrid olmayan alemde sultan olmadı
 
Bihisab oldu o kim vermez hututundan hisab
Göriserdir ahirette zehmet - i nar u azab
Böyle emretti inip vahy · ı havadis dört kitab
Terk ü tecrid olmayan alemde sultan olmadı
 
Bir palası fahr edip olmak diler isen bekaa
Ferd -i yekta ol görem dersen cemal - i kibriya
Bu sözü böyle buyurmuş enbiya vü evliya
Terk ü tecrid olmayan alemde sultan olmadı
 
Ey Virani geç geçenden Şaha dönder gel yüzü
Suret - i imred cemal - i Hak'tır ana aç gözü
Cümle irfan erleri geldi dediler bu sözü
Terk ü tecrid olmayan alemde sultan olmadı
 

                                             - Ozanlarımız -