Âşık Remzâni

 

 

GENÇ ABDAL   20

 

Hazırlayan:  Hasan OYTUN

 

 

Asıl adı bilinmiyor. Çünkü, herkes onu yaşından dolayı Genç diye çağırıyormuş. Adı da böyle kalmış daha sonra da asıl adını hatırlayan çıkmamış. Küçük yaşta İstanbul’a gelmiş ve divan katipliği yapmıştır. Divan katibi iken Alevi tarikatına girmiş ve dervişliği memuriyete tercih etmiştir.

 

Sadrazam Yusuf Kemal Paşanın zevcesi Şair Zeynep Kamil Hanımefendi Alevi dostudur. Pir Mehmet Dede ile Sücaaddin Dedeyi İstanbul’a konağına davet etmiştir. Dedeler konakta aylarca kalmışlar. Onları ziyarete gelenlerle konak dolmuş taşmış. Genç Abdal böyle bir ortamda bulunmuş ve şiirler söylemeye başlamış. Ondaki cevheri gören dedeler, yaşının küçüklüğüne rağmen Zeynep Hanımın konağında ona nasip vermişler.

 

Genç Abdal mürşit ve rehberiyle birlikte Anadolu’ya geçmiş ve şehir şehir, köy köy gezmiş. İrticalen şiirler okuyormuş. Yanındaki katipler hemen orada şiirlerini kaleme alıyorlar ve dinleyen halk da hemen ezberliyormuş. Şiirlerinde Genç Abdal, Genci, Genciya, Güvenç Abdal gibi mahlaslar kullanmıştır.

 

Beş sene Sultan Seyit Battal tekesine hizmet etmiştir. Burada saz ve keman çalmasını da öğrenmiştir. Pir Mehmet Dedenin ölümü üzerine Sultan Sücaaddin Veli tekkesine gelerek postunu sermiştir. Mehmet Sücaaddin vefat edince yerini alan Ali Rıza Hadi’ye bağlanmış ve cemlerde güvendelik ve zakirlik yapmıştır. Yatağan Baba tekkesinde de uzun süre hizmet etmiştir. Ali Rıza Hadi’nin izniyle Bağdat ve Kerbela’ya kadar gitmiş ve 3 yılın sonunda Eskişehir’e dönmüştür. 85 yaşında iken vefat etmiş ve tekkenin içinde garipler mezarlığına defnedilmiştir.

 

 

-1-

Cennet bahçesinin gonca gülleri

Pirim Sultan Süca Pir Mehmed Dede

Muhammed Ali'ye benzer halleri

Pirim Sultan Süca Pir Mehmed Dede

 

Muhammed Ali'nin halince gider

Mü'min olan dinler er Hakdan haber

Hakikat şehrinde bir kan-ı gevher

Pirim Sultan Süca Pir Mehmed Dede

 

Ana nazar kılmış ol şah-ı Merdan

Odur derdlilerin dermanın veren

Açlar doyurucu susuz kandıran

Pirim Sultan Süca Pir Mehmed Dede

 

Seyyid Battal Gazi Merdan ilinde

Güzel pirim Sultan Süca ilinde

Aşıklar dilinde irfan ilinde

Pirim Sultan Silca Pir Mehmed Dede

 

Gence Abdal kuludur pirim erenler

Kal evinde nur-i Hakk'ı görenler

Muhammed Ali'den nişan verenler

Pirim Sultan Süca Pir Mehmed Dede

 

-2-

Dergâhına geldim niyaz eyledim

Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

Aşkın kitabından ağaz eyledim

Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

 

Nideyim sefayı zevki dünyada

Budur muradımız indi Hüda’da

Yarın mahşer günü koyma cezada

Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

 

Mürüvvet kânısın şefaât eyle

Dünya âhirette selâmet eyle

Kesme himmetini inâyet eyle

Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

 

Niyâzım var üstadıma Pir’ime

Selâvat eylerim destegirime

Katarından didârından ayırma

Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

 

Genç Abdal’ım özüm Hak’ka bağlarım

Coşkun sular gibi akar çağlarım

Eşiğine yüzüm sürer ağlarım

Medet Allah yâ Muhammed yâ Ali

 

-3-

Dostum Muhammed'dir hak habîbullâh,

Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.

Cihâna geldiler sırr-ı sırrullâh,

Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.

 

Hasan Muhammed'dir, Hüseyin Ali.

Şah İmam Zeynel'e demişiz belî.

Muhammed Bâkır'ı sevdik ezelî.

Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.

 

Enbiyâ, evliyâ onlara âşık.

Verdiler ikrârı oldular tanık.

Hak mezhebi İmâm-ı Cafer-i Sâdık.

Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.

 

Mûsâ-iKâzım'dan kuruldu erkân.

Şah İmam Rızâ'dır pîr-i Horasan.

Takî ile Nakî mümine îmân.

Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.

 

Hasan ül Askerî server-i âlem,

Muhammed Mehdî'dir sâhibul kerem.

Genc Abdâl zikret dilinde her dem.

Söylersen Muhammed, Ali'den söyle.

 

-4-

Eğer mümin isen inad eyleme

Kamile teslim ol, eyle itaat

Nafile, ömrünü berbad eyleme

Fena amellerden eyle feragat

 

Dilinde zikreyle Hayr-ul Beşeri

Hayır kelam söyle, eyleme şerri

Bir gün gelir aziz ömrün mahşeri

Kapanır başına, türlü kıyamet

 

Sakla imanı, uyma şeytana

Aklını başına devşir divana

Yüzü kara çıkmış ulu divana

Belki sana haktan olmaz şefaat

 

Görmediğin şeyi, ben gördüm deme

Gördüğünü sakla yalan söyleme

Hak niyazı gözet haramı yeme

Sakın emanete etme hıyanet

 

Genç Abdal' ım söyler sözünü esrar

Günahım affeyler Hazreti Gafffar

Erenlerden himmet iste çok yalvar

Cümle yollar sana olsun selamet

 

-5-

Evliyâlar Pir’i Hünkârı sensin

Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

Dört kitabın sırrı esrârı sensin

Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

 

Sensin cümle gâibleri bilici

Sensin mü’minlere yardım edici

Kâmu düşmüşleri elin alıcı

Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

 

Hem Ali’sin hem Veli’sin Hızır’sın

Hak emriyle âlemlere nâzırsın

İsmin okunduğu yerde hazırsın

Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

 

Bakma isyânıma çoktur günahım

Erişti göklere feryâdı âhım

Ey benim devletlim mürvetli Şah’ım

Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

 

Genç Abdal okur ilm-i hikmetten

Aşkın cuş eyledi bahr-i kudretten

Tut elimden kurtar beni zulmetten

Tanrının Arslanı Ali’m gel yetiş

 

-6-

Ey benim mürşidim nûr-i cemâlim

Pîrim cemâlini göresim geldi

Kaldır nikabını lütf eyle şâhım

Pîrim cemâlini göresim geldi

 

Bir ismin Ali’dir Hayder-i Kerrar

Hasen Hulk-i Rizâ ey zât-ı envar

Hüseyin şâhımdır mü’mine didar

Pîrim cemâlini göresim geldi

 

İmam Zeynel’abâ Muhammed Bâkır

Keremler kânıdır ol İmam Câ’fer

Nola bir kez hüsnün kâ’be’sin göster

Pîrim cemâlini göresim geldi

 

Kâzım Musâ, Takî, Nakî, Askerî

Muhammed Mehdî cümlenin bihteri

Murâdım isterem bilmezem gayrı

Pîrim cemâlim göresim geldi

 

Genç Abdal da güzel söyledi hâlin

Erenlerden almış feyz u kemâlin

Ey imamlar şâhı göster cemâlin

Pîrim cemâlini göresim geldi

 

-7-

Ey candan sevdiğim nur - ı penahım

Pirim cemalini göresim geldi

Kaldır nikabını lütfeyle şahım

Pirim cemalini göresim geldi

 

Bir ismi Ali'dir Hayder - i Kerrar

Hasan hulkı - rıza ol zat - ı envar

Şahım İmam Hüseyn mümine didar

Pirim cemalini göresim geldi

 

İmam Zeynel - Aba Muhammed Bakır

Keremler kanıdır ol imam Ca'fer

Nola bir dem hüsnün Kabesin göster

Pirim cemalini göresim geldi

 

Kazım Rıza Taki Naki Askeri

Mehdi cümlemizin ulu serveri

Muradım isterim bilmezem gayrı

Pirim cemalini göresim geldi

 

Genç Abdal'ım güzel söyledi halin

Erenler donatmış feyz - i kemalin

Ey İmamlar şahı göster cemalin

Pirim cemalini göresim geldi

 

-8-

Ezel-i ezelden öteden beri

Sevdikçe sevesim geldi pîrimi

Çekerim cevrini andan ötürü

Sevdikçe severim geldi pîrimi

 

Sevdikçe severim ben anı çoktan

Sevdiğini Allah var eder yoktan

Geçerim varımdan ayrılmam Haktan

Sevdikçe sevesim geldi pîrimi

 

Elele el Hakka buyurdu Allah

İnandım Pîrime Allah eyvallah

Pirim Allah dostum Allah, hüvallah

Sevdikçe sevesim geldi pîrimi

 

Genç Abdal Sultan Şuca’ kuludur

Cennet bahçesinin gonca gülüdür

Pîrim nazar kıldı, sanma delidir

Sevdikçe sevesim geldi pîrimi

 

-9-

Fırsat elde iken bir âmel kazan

Gül cemâlin bir gün solsa gerektir

Zevkine aldanma tapma dünyaya

Dünya malı burda kalsa gerektir.

 

Câhil bildiğinden hiç geri kalmaz

Bin nasihat etsen bir pula almaz

Kişinin ettiği yanına kalmaz

Herkes ettiğini bulsa gerektir

 

Yarın Hak’kın divânına varılır

Rûz-u mahşer günü sual sorulur

Günahın tartarlar mizan kurulur

Orda haklı hakkın alsa gerektir

 

Bana böyle geldi Mevlâ’dan hitap

Dil tutulur ol dem verilmez cevap

Kimine lûtf olur kimine azap

Cennet tâmu Hak’tır dolsa gerektir

 

Genç Abdal’ım Hak’ka yakın olana

İtikâdı bütün sâdık olana

Hakikatta Hak’ka âşık olana

Divanda şefâat olsa gerektir

 

-10-

Gaflet uykusunda yatar uyanmaz

Can gözü kapanık gafilan çoktur

Hak sözü dinlemez, asla inanmaz

Kalbi çürük sofu cahilan çoktur

 

Mürşidi kamile vermez özünü

Gaflet uykusundan açmaz gözünü

Taştan beter, katı söyler sözünü

Bed amelli fasid sofiyan çoktur

 

Nefs atına binmiş gezer boşuna

Haksız olanların Hakta işi ne

İblis gibi düşmüş Halkın peşine

Şeytan dolabına aldanan çoktur

 

Bildiğinden şaşmaz nasihat almaz

Aslı münkir olan imlaya gelmez

Hakkını yitirmiş, kendini bilmez

Nefsiyle oynaşan pehlivan çoktur

 

Genç Abdal’ım herkes mest olur sanma

Her kurban derisi post olur sanma

Her yüze güleni dost olur sanma

İçi kafir dışı müslüman çoktur

 

-11-

Hakikat mülkünün sultanı sensin

Sırrullah sultanı ya Hacım Sultan

Müminlerin dini imanı sensin

Aşıklar penahı ya Hacım Sultan

 

Padişahlar şahı ya Hacım Sultan

Dostun cemaline aşık olanın

Sensiz ezel ebed sadık olanın

Aşk-ı secdegahı ya Hacım Sultan

 

Güruh-ı Naci'ye erenler mescud

Sendedir cümleye murad ü maksud

Hakk'ın cümle sırrı sendedir mevcud

Küntü kenzullahı ya Hacım Sultan

 

Celalinden gizli oldu cemalin

Sen bilirsin mücrimlerin her halin

Medet, mürvet eyle Genci Abdal'ın

Çokdurur günahı ya Hacım Sultan

 

-12-

Kandilde nur iken sevmiştim seni

Güzel pirim, sultan pirim, şah pirim

Her güzelden güzel görmüşüm seni

Güzel pirim, sultan pirim, şah pirim

 

Muhabbetle kalbimizi silelim

Muhammed, Ali'ye doğru gidelim

Pirim himmet eyle sema edelim

Güzel pirim, sultan pirim, şah pirim

 

Gaziler, erenler, pirler geldiler

Bir taraftan üçler beşler geldiler

Bir niyaz eyledim kırklar geldiler

Güzel pirim, sultan pirim, şah pirim

 

Allah Allah deyen pirler erenler

Erkan ile Hak yolunu sürenler

Hakk'ın cemalini ayan görenler

Güzel pirim, sultan pirim, şah pirim

 

Genci Abdal sözün cümlesi haktır

Hak'tan gayri kalbte bir nesne yoktur

Pirin nazarında özümüz paktır

Güzel pirim, sultan pirim, şah pirim

 

-13-

Kaşın mihrabına sürdüm yüzümü

Dinim Muhammed'dir, imanım Ali

Hak söyletir, hak söylerim sözümü

Dinim Muhammed'dir, imanım Ali

 

İmam Hasan dilde senagahımdır

Şah imam Hüseyin kıblegahımdır

Namazım, niyazım secdegahımdır

Dinim Muhammed'dir, imanım Ali

 

Uyardım özümü yoktur gümanım

Batın aleminde çoktur seyranım

İmam Zeynel-aba şahım sultanım

Dinim Muhammed'dir, imanım Ali

 

Muhammed Bakır'a olmuşum aşık

İmamlar yolunda bir bağrı yanık

Mezhebim haktır, Caferi Sadık

Dinim Muhammed'dir, imanım Ali

 

Şah Takiyle Naki mihr-i münirim

Hasan ül Askeri Mehdi emirim

Genci Abdal derviş bende-i Pirim

Dinim Muhammed'dir, imanım Ali

 

-14-

Muhabbet kapısı açıldı bize

Bu gün pirler ile ülfetimiz var

Gelmesin kallaşlar meclisimize

Bizim erenlerle sohbetimiz var

 

Ayn-ı cemde herkes muradın buldu

Donandı meclisler nur ile doldu

Hep erenler evliyalar cem oldu

Bu dem bayramımız seyranımız var

 

Pirler ocağında bizim yerimiz

Rızadayız taşra çıkmaz birimiz

Dolu kadeh sunar gani pirimiz

Kevser şarabından işretimiz var

 

Pirler huzurunda demler içildi

Kudret hazinesi anda açıldı

O meydanda la'l ü gevher saçıldı

Erenler halidir hikmetimiz var

 

Genci Abdal tekbir getirdem Allah

Güruh gülbang ile Allah eyvallah

Pir elinden geydik elhamdülillah

Başımıza tac-ı devletimiz var

 

-15-

Muhammed Ali'ye ikrar verdinse

Gördüğün ört görmediğin söyleme

Sıdk ile imanda karar kıldınsa

Gördüğün ört görmediğin söyleme

 

Delilimiz oldu Hazret-i Kur'an

Böyle buyurmuştur ol şah-ı Merdan

Var ise göğsünde zerrece iman

Gördüğün ört görmediğin söyleme

 

Sakın yalancıyla eyleme sohbet

Yalancıya yuf var Yezid'e lanet

Dilersen desinler canına rahmet

Gördüğün ört görmediğin söyleme

 

Bu yol Hak Muhammed Ali yoludur

Kırkların binası ulu yoludur

Pirim Hacı Bektaş Veli yoludur

Gördüğün ört görmediğin söyleme

 

Genci Abdal Hakk'a ermek istersen

Dost yoluna can baş vermek istersen

Hakk'ın cemalini görmek istersen

Gördüğün ört görmediğin söyleme

 

-16-

Muhabbettir eyâ dâder, rumuz-u sırr-ı veçhullah
Muhabbetle küşad oldu, kitab-ı küntü kenzullah

 

Muradı ehli uşşakın muhabbetten murad alma
Muhabbetle tavaf eyler, hakikat beytini Allah

 

Muhabbetle silindi perde-i zulmet eyâ sadık
Muhabbetle bulur tahkik, gönül râh-ı visalullah

 

Muhabbetle derunun varını âşık mutahhar kıl
Muhabbetle erer menziline abd-i atiullah

 

Muhabbetle müzeyyen kıl vücud-u kişverin ancak
Muhabbetle olur lâbüd sana esrar-ı keşfullah

 

Muhabbetle kamu maksuduna naildürür Genci
Muhabbettir demadem dildeki virdim hamdülillah

 

-17-

Mümin isen bana etme cefayı

Allah bir Muhammed Ali aşkına

Eyilikte ol daim eyle vefayı

Allah bir Muhammed aşkına

 

Saki doldur bize dolu içelim

Okuyalım aşk kitabın seçelim

Olur olmaz davalardan geçelim

Allah bir Muhammed Ali aşkına

 

Pirler nasihatın güzelce dinle

Bozma erkanını tatlı dil söyle

Kemlik edenlere sen iyilik eyle

Allah bir Muhammed Ali aşkına

 

Kimsenin ayıbın gözetme sakın

Olayım der isen ger Hakk’a yakın

Erenler huyundan bir meşrep takın

Allah bir Muhammed aşkına

 

Genç Abdal’ım Hakk’ı seversen candan

Hak seni ayırmaz yoldan erkandan

Yalan söz söyleme çıkma imandan

Allah bir Muhammed aşkına

 

-18-

Okurum can ü gönülden ism-i a'zam aşikar

Sırr-ı tevhidi ayan eyler bana perverdigar

Aşık isen sadıkane oku gel leyi ü nehar

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

 

Hemdem-i ruh-i Muhammed'dir Ali şah-ı kerem

Serveri kevn ü mekanın olduğıyçün lacerem

Kalbinin naz ü niyazı virdin olsun dembedem

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

 

Vakıf ol ilm-i hakikat sırrına ma'nayı bul

Dergeh-i bab-ı Ali'de hacetin olsun kabul

İreyim maksuda dersen oku durma pür usul

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

 

Açılur ayn-ı basiret şad olursun bigüman

Erişir Hak'dan hidayet kalb ine feyz-i nihan

Oku bu esma-yı zatı akıl isen her zaman

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

 

Aşk ile hemdem olaldan dilde asarım budur

Dilde ikrar ü bazarım Genci her karım budur

Okurum rüz-i Elest'den vird ü ezkarım budur

La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

 

-19-

“Sakahüm” sırrını söyleme sakın

Sakla kulum beni saklayım seni

Cevher-i zatını keşf etme sakın

Sakla kulum beni saklayım seni

 

Elde ayağında dilde gözünde

Saklar ahır evvel her bir sözünde

Canından içeri kendi özünde

Sakla kulum beni saklayım seni

 

Dizilmiş katara gerçekler pirler

Hakk’ın emri ile Hakk’a giderler

Hakikat sırrını söyleme derler

Sakla kulum beni saklayım seni

 

Genç Abdal sakla sen seni sende

Hak seni saklasın can ile tende

Hak buyurdu ben sendeyim sen bende

Sakla kulum beni saklayım seni

 

-20-

Yoğ iken yer ile gökler ezelden

Kudret kandilinde pinhan Ali’dir

Kün deyince bezm-i Elest’den evvel

Alemi var eden sultan Ali’dir

 

Cebrail’e sordu Muhammed bunu

Nice bin yıl evvel kurdu oyunu

Magribden maşrıka kudret topunu

Atan Muhammed, tutan Ali’dir.

 

Muhammed Ali geldi dünya yüzüne

Zülfikar’ı çekti kavga yüzüne

Kafirler içinde hava yüzüne

Mancınıkla kendin atan Ali’dir

 

Binince Düldül’e Hayber’e gitti

Yel gibi o anda menzile yetti

Kafirlere hüner, heybet gösterdi

Kendini kul diye satan Ali’dir

 

Müminler sırrını ilden sakınır

Kendin bilmezlere sözüm dokunur

Genci Abdal dört kitapta okunur

Evvel-ü ahır-ı destan Ali’dir

 

 

                                                        -  Ozanlarımız  -